27 abr. 2016

NÚMEROS E REGRETAS

As regretas de Cuisenaire son un material vérsatil  de manipulación matemática que utilizamos habitualmente na escola. Poden utilizarse para unha  amplia variedade de temas matemáticos, como as catro operaciones básicas, fraccions, área, volumen, raíces cuadradas, resolución de ecuacions simples, los sistemas de ecuaciones, e incluso ecuaciones cuadráticas.

Nestas idades  serven para a aproximación ao concepto númerico, aprendemos a darlles valor, ordealas e entender certos conceptos matemáticos, iniciarnos nas suma e resta e xa nos atrevemos cos decimais pois as utilizamos para entender os céntimos e euros.

 A ventaxa de utilizar este materiais é que é manipulativo, que promove a aprendizaxe de conceptos que nestas idades son abstratos e permite ver, coller, mover, comparar facilmente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario